ΑΡΧΙΚΗΗ ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΡΘΡΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙEΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PLAN B
Mελετη Επιβλεψη Κατασκευη Τεχνικων Εργων
ΆΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΆΔΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΛ)
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-net metering
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η/Μ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΆΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 

Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες, Επαγγελματικά Εργαστήρια και Αποθήκες

 

Οι δραστηριότητες αυτού του τύπου εμπίπτουν στο Ν.3325/2005 όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον νέο νόμο απλοποίησης διαδικασιών 3982/2011.

H επιχείρηση πρέπει να εκδόσει άδεια εγκατάστασης και μετέπειτα άδεια λειτουργίας εκτός και αν η συνολική κινητήρια ισχύ των μηχανημάτων της είναι μικρότερη από 37 KW ή θερμική τους ισχύ είναι μικρότερη από 50 KW οπότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εφοδιαστεί αντ’ αυτού με απαλλακτικό άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας. Στις περιοχές ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙ.ΠΑ. δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης παρά μόνο λειτουργίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση των αδειών είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας όπως αυτές καθορίσθηκαν από τον Καλλικράτη.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά που μπορούν να απαιτηθούν επιπλέον είναι:

  • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Προτύπου Περιβαλλοντικής Δέσμευσης, αναλόγως της κατηγορίας της επιχείρησης
  • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
  • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή άδειας εισόδου/εξόδου σε εκτός σχεδίου περιοχές (εκτός ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ)
  • Έκδοση χρήσης γης
  • Νομιμοποίηση τμήματος του ακινήτου σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις

Όλα τα παραπάνω αναλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου από το γραφείο μας όπως και η γνωμοδότησή μας όσο αφορά την καταλληλότητα του χώρου ο οποίος μπορεί να αδειοδοτηθεί σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

 ΑΡΧΙΚΗ|Η ΕΤΑΙΡΙΑ|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΑΡΘΡΑ|ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ|EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ